English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

اردشیر امیرارجمند

فارغ التحصیل از دانشگاه ملی با مدرک کارشناسی در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد و دوره کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین‌الملل خود را در دانشگاه استراسبورگ فرانسه دریافت کرد. وی همچنین دیپلم‌های حقوق تطبیقی دانشکده بین‌المللی حقوق تطبیقی فرانسه را در سال ۱۹۸۳، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دریافت کرده و در دوره‌های حقوق بشر در مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر فرانسه و مرکز بین‌الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها در فرانسه و سه دورهٔ آموزشی آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه شرکت کرده‌است.ایشان پس از بازگشت به ایران در دانشگاه مختلف از جمله؛ دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزشی قم تدریس کردند. ایشان در تاسیس کارشناسی ارشد حقوق‌بشر در دانشگاه شهید بهشتی نقش مهمی داشته است. ایشان همچنین صاحب کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (در دانشگاه شهید بهشتی)، مسؤول کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو بوده‌اند. ایشان در تهیه لوایح قانونی و آئین‌نامه‌های مختلفی شرکت داشته‌اند و تا پیش از خروج از ایران عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودند.